ចែករំលែក​លើ
STORROR Storror
អតិថិជន
6,600,000
ការមើលវីដេអូ
733,031,123
រាប់វីដេអូ
428
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

STORROR ស្ថិតិឆានែល Youtube

STORROR
អតិថិជន
6,600,000
ការមើលវីដេអូ
733,031,123
រាប់វីដេអូ
428
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 4.61 ពាន់ - $ 27.7 ពាន់
17,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
75,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
310,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
2,869,874
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
12,299,457
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
46,552,178
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +3,279,855 $ 1.23 ពាន់ - $ 7.38 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +2,958,611 $ 1.11 ពាន់ - $ 6.66 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +8,329,365 $ 3.12 ពាន់ - $ 18.7 ពាន់
15.10.2020 ព្រហ +14,503,886 $ 5.44 ពាន់ - $ 32.6 ពាន់
07.10.2020 ពុ +7,775,103 $ 2.92 ពាន់ - $ 17.5 ពាន់
26.09.2020 +3,545,786 $ 1.33 ពាន់ - $ 7.98 ពាន់
19.09.2020 +6,159,572 $ 2.31 ពាន់ - $ 13.9 ពាន់
10.09.2020 ព្រហ +11,862,681 $ 4.45 ពាន់ - $ 26.7 ពាន់
01.09.2020 +5,178,171 $ 1.94 ពាន់ - $ 11.7 ពាន់
24.08.2020 +1,910,407 $ 716 - $ 4.3 ពាន់
19.08.2020 ពុ +3,443,172 $ 1.29 ពាន់ - $ 7.75 ពាន់
11.08.2020 +5,391,463 $ 2.02 ពាន់ - $ 12.1 ពាន់
02.08.2020 អា +1,146,728 $ 430 - $ 2.58 ពាន់
24.07.2020 សុ +3,537,341 $ 1.33 ពាន់ - $ 7.96 ពាន់