ចែករំលែក​លើ
Susy Mouriz Susy Mouriz
អតិថិជន
23,300,000
ការមើលវីដេអូ
10,001,783,785
រាប់វីដេអូ
1655
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2017
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Susy Mouriz ស្ថិតិឆានែល Youtube

Susy Mouriz
អតិថិជន
23,300,000
ការមើលវីដេអូ
10,001,783,785
រាប់វីដេអូ
1655
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 72.2 ពាន់ - $ 433 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
400,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,700,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
42,461,718
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
192,610,609
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
736,387,851
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.06.2024 អា +18,197,879 $ 6.82 ពាន់ - $ 40.9 ពាន់
06.06.2024 ព្រហ +17,305,593 $ 6.49 ពាន់ - $ 38.9 ពាន់
04.06.2024 +37,181,873 $ 13.9 ពាន់ - $ 83.7 ពាន់
30.05.2024 ព្រហ +39,333,226 $ 14.7 ពាន់ - $ 88.5 ពាន់
25.05.2024 +40,308,924 $ 15.1 ពាន់ - $ 90.7 ពាន់
20.05.2024 +40,283,114 $ 15.1 ពាន់ - $ 90.6 ពាន់
15.05.2024 ពុ +75,990,155 $ 28.5 ពាន់ - $ 171 ពាន់
06.05.2024 +64,212,600 $ 24.1 ពាន់ - $ 144 ពាន់
30.04.2024 +50,297,124 $ 18.9 ពាន់ - $ 113 ពាន់
26.04.2024 សុ +45,934,002 $ 17.2 ពាន់ - $ 103 ពាន់
22.04.2024 +38,030,795 $ 14.3 ពាន់ - $ 85.6 ពាន់
18.04.2024 ព្រហ +25,033,830 $ 9.39 ពាន់ - $ 56.3 ពាន់
14.04.2024 អា +26,845,622 $ 10.1 ពាន់ - $ 60.4 ពាន់
10.04.2024 ពុ +36,429,926 $ 13.7 ពាន់ - $ 82 ពាន់