ចែករំលែក​លើ
Terra X Natur & Geschichte Terra X Natur & Geschichte
អតិថិជន
448,000
ការមើលវីដេអូ
98,689,419
រាប់វីដេអូ
396
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Terra X Natur & Geschichte ស្ថិតិឆានែល Youtube

Terra X Natur & Geschichte
អតិថិជន
448,000
ការមើលវីដេអូ
98,689,419
រាប់វីដេអូ
396
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 987 - $ 5.92 ពាន់
3,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
9,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
55,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,253,823
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
2,632,943
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
14,707,023
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +358,235 $ 134 - $ 806
08.11.2020 អា +744,339 $ 279 - $ 1.67 ពាន់
04.11.2020 ពុ +1,530,369 $ 573 - $ 3.44 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +1,710,340 $ 641 - $ 3.85 ពាន់
24.10.2020 +540,772 $ 202 - $ 1.22 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +323,000 $ 121 - $ 726
21.10.2020 ពុ +253,380 $ 95 - $ 570
20.10.2020 +303,247 $ 113 - $ 682
19.10.2020 +1,946,767 $ 730 - $ 4.38 ពាន់
11.10.2020 អា +171,096 $ 64 - $ 384
10.10.2020 +142,114 $ 53 - $ 319
09.10.2020 សុ +176,898 $ 66 - $ 398
08.10.2020 ព្រហ +319,713 $ 119 - $ 719
06.10.2020 +136,426 $ 51 - $ 306