ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 one31one31 22,200,000 17,204,102,518 85,866 Entertainment 2013
2 Ch3ThailandCh3Thailand 22,100,000 16,712,487,593 69,965 Entertainment 2014
3 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 12,400,000 11,473,340,870 3,846 Music 2014
4 GenierockGenierock 11,600,000 9,673,200,032 1,070 Music 2008
5 ThaiCh8 : ช่อง 8ThaiCh8 : ช่อง 8 10,500,000 6,809,412,992 51,591 Entertainment 2011
6 Beam CopphoneBeam Copphone 4,050,000 6,139,277,293 1,734 Entertainment 2012
7 GMM25ThailandGMM25Thailand 9,150,000 6,045,374,564 25,302 Entertainment 2011
8 Ch7HDCh7HD 9,330,000 5,836,001,365 23,060 Entertainment 2010
9 rsfriendsrsfriends 8,000,000 5,630,567,373 3,170 Music 2009
10 ThairathThairath 8,370,000 5,586,762,235 140,802 News & Politics 2010
11 GMMTVGMMTV 6,860,000 4,838,967,467 9,818 Entertainment 2010
12 zbing z.zbing z. 10,800,000 4,536,572,544 1,895 Gaming 2014
13 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร 6,160,000 4,034,416,201 76,685 News & Politics 2012
14 Bie The SkaBie The Ska 10,900,000 3,334,685,617 999 Entertainment 2006
15 YimYam TVYimYam TV 4,020,000 3,190,659,509 1,729 People & Blogs 2015

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 one31one31 3,171,428 2,457,728,931 12,266
2 Ch3ThailandCh3Thailand 3,683,333 2,785,414,598 11,660
3 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 2,066,666 1,912,223,478 641
4 GenierockGenierock 966,666 806,100,002 89
5 ThaiCh8 : ช่อง 8ThaiCh8 : ช่อง 8 1,166,666 756,601,443 5,732
6 Beam CopphoneBeam Copphone 506,250 767,409,661 216
7 GMM25ThailandGMM25Thailand 1,016,666 671,708,284 2,811
8 Ch7HDCh7HD 933,000 583,600,136 2,306
9 rsfriendsrsfriends 727,272 511,869,761 288
10 ThairathThairath 837,000 558,676,223 14,080
11 GMMTVGMMTV 686,000 483,896,746 981
12 zbing z.zbing z. 1,800,000 756,095,424 315
13 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร 770,000 504,302,025 9,585
14 Bie The SkaBie The Ska 778,571 238,191,829 71
15 YimYam TVYimYam TV 804,000 638,131,901 345