ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 one31one31 21,000,000 16,416,069,490 82,618 Entertainment 2013
2 Ch3ThailandCh3Thailand 21,400,000 15,945,218,272 68,737 Entertainment 2014
3 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 12,000,000 11,104,731,954 3,768 Music 2014
4 GenierockGenierock 11,500,000 9,560,790,528 1,058 Music 2008
5 ThaiCh8 : ช่อง 8ThaiCh8 : ช่อง 8 10,100,000 6,514,445,131 51,192 Entertainment 2011
6 Beam CopphoneBeam Copphone 3,920,000 5,880,043,839 1,698 Entertainment 2012
7 GMM25ThailandGMM25Thailand 8,850,000 5,877,982,979 25,031 Entertainment 2011
8 Ch7HDCh7HD 9,070,000 5,626,337,158 22,401 Entertainment 2010
9 rsfriendsrsfriends 7,940,000 5,582,054,192 3,154 Music 2009
10 ThairathThairath 8,010,000 5,275,828,000 137,812 News & Politics 2010
11 GMMTVGMMTV 6,520,000 4,597,586,740 9,549 Entertainment 2010
12 zbing z.zbing z. 10,400,000 4,333,525,765 1,845 Gaming 2014
13 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร 6,000,000 3,942,241,850 74,616 News & Politics 2012
14 Bie The SkaBie The Ska 10,700,000 3,242,007,136 978 Entertainment 2006
15 YimYam TVYimYam TV 3,870,000 3,015,548,144 1,692 People & Blogs 2015

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 one31one31 3,000,000 2,345,152,784 11,802
2 Ch3ThailandCh3Thailand 3,566,666 2,657,536,378 11,456
3 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 2,000,000 1,850,788,659 628
4 GenierockGenierock 958,333 796,732,544 88
5 ThaiCh8 : ช่อง 8ThaiCh8 : ช่อง 8 1,122,222 723,827,236 5,688
6 Beam CopphoneBeam Copphone 490,000 735,005,479 212
7 GMM25ThailandGMM25Thailand 983,333 653,109,219 2,781
8 Ch7HDCh7HD 907,000 562,633,715 2,240
9 rsfriendsrsfriends 721,818 507,459,472 286
10 ThairathThairath 801,000 527,582,800 13,781
11 GMMTVGMMTV 652,000 459,758,674 954
12 zbing z.zbing z. 1,733,333 722,254,294 307
13 เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโรเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร 750,000 492,780,231 9,327
14 Bie The SkaBie The Ska 764,285 231,571,938 69
15 YimYam TVYimYam TV 774,000 603,109,628 338