ចែករំលែក​លើ
The Master Invenções The Master Invenções
អតិថិជន
2,950,000
ការមើលវីដេអូ
293,243,321
រាប់វីដេអូ
398
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

The Master Invenções ស្ថិតិឆានែល Youtube

The Master Invenções
អតិថិជន
2,950,000
ការមើលវីដេអូ
293,243,321
រាប់វីដេអូ
398
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 488 - $ 2.93 ពាន់
4,375
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
18,750
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
40,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,012,703
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,302,046
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
8,633,646
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
07.11.2020 +1,302,046 $ 488 - $ 2.93 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +846,983 $ 317 - $ 1.91 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +803,559 $ 301 - $ 1.81 ពាន់
16.10.2020 សុ +985,272 $ 369 - $ 2.22 ពាន់
07.10.2020 ពុ +1,215,954 $ 455 - $ 2.74 ពាន់
27.09.2020 អា +916,455 $ 343 - $ 2.06 ពាន់
20.09.2020 អា +1,083,131 $ 406 - $ 2.44 ពាន់
11.09.2020 សុ +1,480,246 $ 555 - $ 3.33 ពាន់
01.09.2020 +864,908 $ 324 - $ 1.95 ពាន់
25.08.2020 +764,257 $ 286 - $ 1.72 ពាន់
19.08.2020 ពុ +930,548 $ 348 - $ 2.09 ពាន់
12.08.2020 ពុ +1,356,767 $ 508 - $ 3.05 ពាន់
02.08.2020 អា +1,258,361 $ 471 - $ 2.83 ពាន់
25.07.2020 +1,300,301 $ 487 - $ 2.93 ពាន់