ចែករំលែក​លើ
The Voice Kids Cambodia The Voice Kids Cambodia
អតិថិជន
1,280,000
ការមើលវីដេអូ
563,837,412
រាប់វីដេអូ
329
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2016
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

The Voice Kids Cambodia ស្ថិតិឆានែល Youtube

The Voice Kids Cambodia
អតិថិជន
1,280,000
ការមើលវីដេអូ
563,837,412
រាប់វីដេអូ
329
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 1.4 ពាន់ - $ 8.38 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
868,740
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
3,723,169
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
7,403,152
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
06.11.2020 សុ +992,845 $ 372 - $ 2.23 ពាន់
29.10.2020 ព្រហ +788,756 $ 295 - $ 1.77 ពាន់
22.10.2020 ព្រហ +874,978 $ 328 - $ 1.97 ពាន់
15.10.2020 ព្រហ +1,150,867 $ 431 - $ 2.59 ពាន់
07.10.2020 ពុ +1,666,329 $ 624 - $ 3.75 ពាន់
26.09.2020 +684,787 $ 256 - $ 1.54 ពាន់
20.09.2020 អា +1,244,590 $ 466 - $ 2.8 ពាន់
10.09.2020 ព្រហ +1,301,104 $ 487 - $ 2.93 ពាន់
01.09.2020 +1,314,367 $ 492 - $ 2.96 ពាន់
24.08.2020 +1,028,285 $ 385 - $ 2.31 ពាន់
19.08.2020 ពុ +1,619,286 $ 607 - $ 3.64 ពាន់
11.08.2020 +1,765,622 $ 662 - $ 3.97 ពាន់
02.08.2020 អា +1,439,456 $ 539 - $ 3.24 ពាន់
24.07.2020 សុ +826,556 $ 309 - $ 1.86 ពាន់