ចែករំលែក​លើ
The X Factor UK The X Factor Uk
អតិថិជន
8,630,000
ការមើលវីដេអូ
6,407,330,445
រាប់វីដេអូ
4719
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2007
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

The X Factor UK ស្ថិតិឆានែល Youtube

The X Factor UK
អតិថិជន
8,630,000
ការមើលវីដេអូ
6,407,330,445
រាប់វីដេអូ
4719
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 4.44 ពាន់ - $ 26.6 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
70,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
7,956,004
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
11,833,887
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
59,076,816
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
08.11.2020 អា +1,136,572 $ 426 - $ 2.56 ពាន់
07.11.2020 +848,549 $ 318 - $ 1.91 ពាន់
06.11.2020 សុ +1,705,750 $ 639 - $ 3.84 ពាន់
04.11.2020 ពុ +744,610 $ 279 - $ 1.68 ពាន់
03.11.2020 +823,218 $ 308 - $ 1.85 ពាន់
02.11.2020 +6,575,188 $ 2.47 ពាន់ - $ 14.8 ពាន់
26.10.2020 +5,846,990 $ 2.19 ពាន់ - $ 13.2 ពាន់
20.10.2020 +2,826,011 $ 1.06 ពាន់ - $ 6.36 ពាន់
17.10.2020 +854,999 $ 320 - $ 1.92 ពាន់
16.10.2020 សុ +1,875,482 $ 703 - $ 4.22 ពាន់
15.10.2020 ព្រហ +172,591 $ 64 - $ 388
14.10.2020 ពុ +953,211 $ 357 - $ 2.14 ពាន់
13.10.2020 +1,468,834 $ 550 - $ 3.3 ពាន់
11.10.2020 អា +892,870 $ 334 - $ 2.01 ពាន់