ចែករំលែក​លើ
Kathi Kathi
អតិថិជន
848,000
ការមើលវីដេអូ
175,942,058
រាប់វីដេអូ
794
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2010
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Kathi ស្ថិតិឆានែល Youtube

Kathi
អតិថិជន
848,000
ការមើលវីដេអូ
175,942,058
រាប់វីដេអូ
794
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 57 - $ 345
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
119,366
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
153,470
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
1,636,422
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +153,470 $ 57 - $ 345
27.10.2020 +185,171 $ 69 - $ 416
22.10.2020 ព្រហ +173,489 $ 65 - $ 390
16.10.2020 សុ +223,933 $ 83 - $ 503
07.10.2020 ពុ +331,197 $ 124 - $ 745
27.09.2020 អា +108,598 $ 40 - $ 244
20.09.2020 អា +198,981 $ 74 - $ 447
11.09.2020 សុ +261,583 $ 98 - $ 588
01.09.2020 +196,346 $ 73 - $ 441
25.08.2020 +155,272 $ 58 - $ 349
19.08.2020 ពុ +196,850 $ 73 - $ 442
11.08.2020 +26,004 $ 9 - $ 58
10.08.2020 +52,726 $ 19 - $ 118
09.08.2020 អា +47,438 $ 17 - $ 106