ចែករំលែក​លើ
Bloomberg QuickTake: Now Bloomberg Quick Take: Now
អតិថិជន
647,000
ការមើលវីដេអូ
376,064,608
រាប់វីដេអូ
11432
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Bloomberg QuickTake: Now ស្ថិតិឆានែល Youtube

Bloomberg QuickTake: Now
អតិថិជន
647,000
ការមើលវីដេអូ
376,064,608
រាប់វីដេអូ
11432
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 10.5 ពាន់ - $ 63.2 ពាន់
8,556
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
36,667
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
151,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
6,550,950
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
28,075,497
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
87,788,762
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
02.11.2020 +8,422,649 $ 3.16 ពាន់ - $ 19 ពាន់
24.10.2020 +4,396,191 $ 1.65 ពាន់ - $ 9.89 ពាន់
19.10.2020 +11,800,953 $ 4.43 ពាន់ - $ 26.6 ពាន់
09.10.2020 សុ +1,905,644 $ 714 - $ 4.29 ពាន់
08.10.2020 ព្រហ +4,396,851 $ 1.65 ពាន់ - $ 9.89 ពាន់
06.10.2020 +1,388,670 $ 520 - $ 3.12 ពាន់
05.10.2020 +29,130,329 $ 10.9 ពាន់ - $ 65.5 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +3,081,343 $ 1.16 ពាន់ - $ 6.93 ពាន់
23.09.2020 ពុ +7,153,243 $ 2.68 ពាន់ - $ 16.1 ពាន់
15.09.2020 +10,763,419 $ 4.04 ពាន់ - $ 24.2 ពាន់
05.09.2020 +5,349,470 $ 2.01 ពាន់ - $ 12 ពាន់
28.08.2020 សុ +4,934,056 $ 1.85 ពាន់ - $ 11.1 ពាន់
22.08.2020 +4,627,127 $ 1.74 ពាន់ - $ 10.4 ពាន់
14.08.2020 សុ +1,515,948 $ 568 - $ 3.41 ពាន់