ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Enes BaturEnes Batur 12,000,000 5,971,837,643 1,837 Gaming 2012
2 Oyuncak AvıOyuncak Avı 0 5,542,704,372 360 Entertainment 2014
3 prenses elifprenses elif 3,180,000 4,957,611,656 5,202 Film & Animation 2016
4 atvatv 5,400,000 4,427,997,772 13,935 Entertainment 2014
5 OYUNCAKOYNUYORUMOYUNCAKOYNUYORUM 6,400,000 4,073,522,542 658 Entertainment 2016
6 DokuzSekiz MüzikDokuzSekiz Müzik 2,710,000 3,474,528,492 2,329 Music 2012
7 ÇukurÇukur 4,410,000 3,467,626,661 1,761 People & Blogs 2017
8 OHA diyorum!OHA diyorum! 5,570,000 3,366,709,746 2,680 Entertainment 2014
9 YAPYAPYAPYAP 4,950,000 3,077,358,232 2,324 Comedy 2013
10 Sevimli DostlarSevimli Dostlar 4,330,000 3,038,961,441 431 Education 2013
11 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 2,620,000 2,993,643,376 5,832 Comedy 2011
12 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 6,310,000 2,840,203,697 342 Music 2015
13 FOXFOX 2,810,000 2,725,619,596 10,134 Entertainment 2014
14 MuzikPlayMuzikPlay 2,390,000 2,535,931,478 6,290 Music 2013
15 Kiralık AşkKiralık Aşk 1,570,000 2,405,301,063 1,414 Film & Animation 2015

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Enes BaturEnes Batur 1,500,000 746,479,705 229
2 Oyuncak AvıOyuncak Avı 0 923,784,062 60
3 prenses elifprenses elif 795,000 1,239,402,914 1,300
4 atvatv 900,000 737,999,628 2,322
5 OYUNCAKOYNUYORUMOYUNCAKOYNUYORUM 1,600,000 1,018,380,635 164
6 DokuzSekiz MüzikDokuzSekiz Müzik 338,750 434,316,061 291
7 ÇukurÇukur 1,470,000 1,155,875,553 587
8 OHA diyorum!OHA diyorum! 928,333 561,118,291 446
9 YAPYAPYAPYAP 707,142 439,622,604 332
10 Sevimli DostlarSevimli Dostlar 618,571 434,137,348 61
11 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 291,111 332,627,041 648
12 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 1,262,000 568,040,739 68
13 FOXFOX 468,333 454,269,932 1,689
14 MuzikPlayMuzikPlay 341,428 362,275,925 898
15 Kiralık AşkKiralık Aşk 314,000 481,060,212 282