ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Enes BaturEnes Batur 13,900,000 7,479,598,011 1,887 Gaming 2012
2 Oyuncak AvıOyuncak Avı 14,900,000 6,993,361,309 418 Entertainment 2014
3 OYUNCAKOYNUYORUMOYUNCAKOYNUYORUM 8,030,000 6,128,752,537 695 Entertainment 2016
4 prenses elifprenses elif 3,360,000 5,534,339,738 5,622 Film & Animation 2016
5 atvatv 7,230,000 5,373,451,525 15,165 Entertainment 2014
6 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 8,510,000 4,624,317,616 355 Music 2015
7 ÇukurÇukur 5,280,000 4,456,130,691 2,152 People & Blogs 2017
8 Sevimli DostlarSevimli Dostlar 5,230,000 4,183,608,982 506 Education 2013
9 DokuzSekiz MüzikDokuzSekiz Müzik 2,950,000 3,796,160,841 2,431 Music 2012
10 OHA diyorum!OHA diyorum! 5,630,000 3,587,266,207 2,759 Entertainment 2014
11 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 2,980,000 3,400,335,849 5,521 Comedy 2011
12 Show Ana HaberShow Ana Haber 1,800,000 3,343,839,213 38,043 News & Politics 2014
13 YAPYAPYAPYAP 4,990,000 3,270,259,224 2,400 Comedy 2013
14 MuzikPlayMuzikPlay 2,940,000 3,263,244,562 6,558 Music 2013
15 TRT ÇocukTRT Çocuk 4,400,000 3,173,451,695 3,876 Entertainment 2012

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Enes BaturEnes Batur 1,737,500 934,949,751 235
2 Oyuncak AvıOyuncak Avı 2,483,333 1,165,560,218 69
3 OYUNCAKOYNUYORUMOYUNCAKOYNUYORUM 2,007,500 1,532,188,134 173
4 prenses elifprenses elif 840,000 1,383,584,934 1,405
5 atvatv 1,205,000 895,575,254 2,527
6 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 1,702,000 924,863,523 71
7 ÇukurÇukur 1,760,000 1,485,376,897 717
8 Sevimli DostlarSevimli Dostlar 747,142 597,658,426 72
9 DokuzSekiz MüzikDokuzSekiz Müzik 368,750 474,520,105 303
10 OHA diyorum!OHA diyorum! 938,333 597,877,701 459
11 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 331,111 377,815,094 613
12 Show Ana HaberShow Ana Haber 300,000 557,306,535 6,340
13 YAPYAPYAPYAP 712,857 467,179,889 342
14 MuzikPlayMuzikPlay 420,000 466,177,794 936
15 TRT ÇocukTRT Çocuk 550,000 396,681,461 484