ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 prenses elifprenses elif 3,190,000 5,007,152,390 5,253 Film & Animation 2016
2 Kiralık AşkKiralık Aşk 1,600,000 2,451,152,306 1,417 Film & Animation 2015
3 NiloyaNiloya 3,400,000 2,404,965,230 487 Film & Animation 2013
4 Show TVShow TV 3,210,000 2,303,708,545 8,210 Film & Animation 2013
5 Toys and FunToys and Fun 3,060,000 2,279,600,353 1,545 Film & Animation 2015
6 Kara SevdaKara Sevda 2,710,000 2,194,510,994 1,836 Film & Animation 2015
7 Ali BabaAli Baba 6,070,000 1,839,557,538 400 Film & Animation 2016
8 MedcezirMedcezir 1,530,000 1,691,820,112 1,229 Film & Animation 2013
9 Muhteşem YüzyılMuhteşem Yüzyıl 1,370,000 1,678,784,217 3,787 Film & Animation 2010
10 Unutulmayan DizilerUnutulmayan Diziler 1,340,000 1,669,123,348 4,099 Film & Animation 2013
11 Kurtlar Vadisi PusuKurtlar Vadisi Pusu 1,460,000 1,509,953,704 723 Film & Animation 2013
12 Oyuncak KraliyetiOyuncak Kraliyeti 2,120,000 1,359,399,120 491 Film & Animation 2016
13 Aşk Laftan AnlamazAşk Laftan Anlamaz 1,740,000 1,231,691,900 887 Film & Animation 2016
14 Avşar FilmAvşar Film 1,710,000 1,176,284,327 2,997 Film & Animation 2014
15 Mutlu ÇocukMutlu Çocuk 1,430,000 1,139,955,319 762 Film & Animation 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 prenses elifprenses elif 797,500 1,251,788,097 1,313
2 Kiralık AşkKiralık Aşk 320,000 490,230,461 283
3 NiloyaNiloya 485,714 343,566,461 69
4 Show TVShow TV 458,571 329,101,220 1,172
5 Toys and FunToys and Fun 612,000 455,920,070 309
6 Kara SevdaKara Sevda 542,000 438,902,198 367
7 Ali BabaAli Baba 1,517,500 459,889,384 100
8 MedcezirMedcezir 218,571 241,688,587 175
9 Muhteşem YüzyılMuhteşem Yüzyıl 137,000 167,878,421 378
10 Unutulmayan DizilerUnutulmayan Diziler 191,428 238,446,192 585
11 Kurtlar Vadisi PusuKurtlar Vadisi Pusu 208,571 215,707,672 103
12 Oyuncak KraliyetiOyuncak Kraliyeti 530,000 339,849,780 122
13 Aşk Laftan AnlamazAşk Laftan Anlamaz 435,000 307,922,975 221
14 Avşar FilmAvşar Film 285,000 196,047,387 499
15 Mutlu ÇocukMutlu Çocuk 238,333 189,992,553 127