ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 prenses elifprenses elif 3,360,000 5,534,339,738 5,622 Film & Animation 2016
2 NiloyaNiloya 3,760,000 2,868,448,018 524 Film & Animation 2013
3 Kiralık AşkKiralık Aşk 1,780,000 2,791,101,996 1,513 Film & Animation 2015
4 Toys and FunToys and Fun 3,270,000 2,667,588,876 1,624 Film & Animation 2015
5 Show TVShow TV 3,630,000 2,588,606,122 8,361 Film & Animation 2013
6 Kara SevdaKara Sevda 3,140,000 2,543,060,466 1,944 Film & Animation 2015
7 Muhteşem YüzyılMuhteşem Yüzyıl 1,620,000 2,108,130,128 5,993 Film & Animation 2010
8 Unutulmayan DizilerUnutulmayan Diziler 1,540,000 2,091,240,932 4,499 Film & Animation 2013
9 Kurtlar Vadisi PusuKurtlar Vadisi Pusu 1,750,000 1,872,538,811 756 Film & Animation 2013
10 Ali BabaAli Baba 5,990,000 1,866,784,345 439 Film & Animation 2016
11 KukuliKukuli 2,190,000 1,604,998,938 289 Film & Animation 2013
12 Maşa İle Koca AyıMaşa İle Koca Ayı 3,480,000 1,592,038,713 386 Film & Animation 2017
13 Avşar FilmAvşar Film 2,070,000 1,471,843,241 3,395 Film & Animation 2014
14 Oyuncak KraliyetiOyuncak Kraliyeti 2,280,000 1,435,580,499 544 Film & Animation 2016
15 Mutlu ÇocukMutlu Çocuk 1,670,000 1,395,896,354 827 Film & Animation 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 prenses elifprenses elif 840,000 1,383,584,934 1,405
2 NiloyaNiloya 537,142 409,778,288 74
3 Kiralık AşkKiralık Aşk 356,000 558,220,399 302
4 Toys and FunToys and Fun 654,000 533,517,775 324
5 Show TVShow TV 518,571 369,800,874 1,194
6 Kara SevdaKara Sevda 628,000 508,612,093 388
7 Muhteşem YüzyılMuhteşem Yüzyıl 162,000 210,813,012 599
8 Unutulmayan DizilerUnutulmayan Diziler 220,000 298,748,704 642
9 Kurtlar Vadisi PusuKurtlar Vadisi Pusu 250,000 267,505,544 108
10 Ali BabaAli Baba 1,497,500 466,696,086 109
11 KukuliKukuli 312,857 229,285,562 41
12 Maşa İle Koca AyıMaşa İle Koca Ayı 1,160,000 530,679,571 128
13 Avşar FilmAvşar Film 345,000 245,307,206 565
14 Oyuncak KraliyetiOyuncak Kraliyeti 570,000 358,895,124 136
15 Mutlu ÇocukMutlu Çocuk 278,333 232,649,392 137