ចែករំលែក​លើ
TVB Cambodia Drama Tvb Cambodia Drama
អតិថិជន
1,450,000
ការមើលវីដេអូ
357,827,552
រាប់វីដេអូ
4664
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

TVB Cambodia Drama ស្ថិតិឆានែល Youtube

TVB Cambodia Drama
អតិថិជន
1,450,000
ការមើលវីដេអូ
357,827,552
រាប់វីដេអូ
4664
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.23 ពាន់ - $ 13.4 ពាន់
7,778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
10,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
40,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
3,440,663
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
5,945,959
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
30,561,294
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
15.06.2024 +2,949,139 $ 1.11 ពាន់ - $ 6.64 ពាន់
09.06.2024 អា -2,827,448 $ -1.06 ពាន់ - $ -6.36 ពាន់
06.06.2024 ព្រហ +1,481,575 $ 555 - $ 3.33 ពាន់
04.06.2024 +2,038,429 $ 764 - $ 4.59 ពាន់
30.05.2024 ព្រហ +2,710,434 $ 1.02 ពាន់ - $ 6.1 ពាន់
25.05.2024 -406,170 $ -152 - $ -913
20.05.2024 +2,781,683 $ 1.04 ពាន់ - $ 6.26 ពាន់
15.05.2024 ពុ +5,391,724 $ 2.02 ពាន់ - $ 12.1 ពាន់
06.05.2024 +3,764,253 $ 1.41 ពាន់ - $ 8.47 ពាន់
30.04.2024 +2,189,311 $ 820 - $ 4.93 ពាន់
26.04.2024 សុ +2,344,984 $ 879 - $ 5.28 ពាន់
22.04.2024 +2,396,504 $ 898 - $ 5.39 ពាន់
18.04.2024 ព្រហ +1,704,317 $ 639 - $ 3.83 ពាន់
14.04.2024 អា -3,292,365 $ -1.23 ពាន់ - $ -7.41 ពាន់