ចែករំលែក​លើ
TVB Cambodia Drama Tvb Cambodia Drama
អតិថិជន
622,000
ការមើលវីដេអូ
240,932,631
រាប់វីដេអូ
1329
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2019
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

TVB Cambodia Drama ស្ថិតិឆានែល Youtube

TVB Cambodia Drama
អតិថិជន
622,000
ការមើលវីដេអូ
240,932,631
រាប់វីដេអូ
1329
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 7.05 ពាន់ - $ 42.3 ពាន់
7,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
30,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
80,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
4,387,627
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
18,804,114
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
27,780,982
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
05.11.2020 ព្រហ +6,268,038 $ 2.35 ពាន់ - $ 14.1 ពាន់
26.10.2020 +1,480,423 $ 555 - $ 3.33 ពាន់
21.10.2020 ពុ +2,401,059 $ 900 - $ 5.4 ពាន់
12.10.2020 +2,640,412 $ 990 - $ 5.94 ពាន់
05.10.2020 +5,721,058 $ 2.15 ពាន់ - $ 12.9 ពាន់
24.09.2020 ព្រហ +3,848,779 $ 1.44 ពាន់ - $ 8.66 ពាន់
18.09.2020 សុ +5,421,213 $ 2.03 ពាន់ - $ 12.2 ពាន់
07.09.2020 +4,567,440 $ 1.71 ពាន់ - $ 10.3 ពាន់
29.08.2020 +2,009,110 $ 753 - $ 4.52 ពាន់
23.08.2020 អា +4,450,726 $ 1.67 ពាន់ - $ 10 ពាន់
15.08.2020 +2,881,083 $ 1.08 ពាន់ - $ 6.48 ពាន់
09.08.2020 អា +3,921,378 $ 1.47 ពាន់ - $ 8.82 ពាន់
31.07.2020 សុ +3,710,844 $ 1.39 ពាន់ - $ 8.35 ពាន់
22.07.2020 ពុ +2,814,509 $ 1.06 ពាន់ - $ 6.33 ពាន់