ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 PewDiePiePewDiePie 103,000,000 24,734,527,183 4,076 Gaming 2010
2 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 24,800,000 22,743,841,489 1,128 Education 2011
3 DanTDMDanTDM 22,400,000 16,153,461,488 3,308 Gaming 2012
4 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 14,700,000 8,490,176,771 2,599 Entertainment 2008
5 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 13,900,000 8,231,003,062 793 Film & Animation 2013
6 Toys And Little GabyToys And Little Gaby 15,100,000 6,401,875,905 302 Entertainment 2012
7 The X Factor UKThe X Factor UK 8,320,000 6,169,489,395 4,608 Entertainment 2007
8 Ali-AAli-A 16,400,000 4,875,704,330 3,366 Gaming 2006
9 Toy Trains 4uToy Trains 4u 3,500,000 4,776,691,941 3,403 Entertainment 2007
10 Emily TubeEmily Tube 10,600,000 3,645,765,225 692 Entertainment 2014
11 Awakening MusicAwakening Music 8,890,000 3,528,741,963 584 Music 2006
12 Sing King KaraokeSing King Karaoke 6,930,000 3,435,110,157 2,186 Music 2012
13 SlogoSlogo 7,210,000 3,304,657,372 3,656 Gaming 2013
14 BCC TrollingBCC Trolling 10,500,000 3,184,942,933 3,940 Comedy 2011
15 WOW ENGLISH TVWOW ENGLISH TV 3,800,000 3,070,403,405 358 Education 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 PewDiePiePewDiePie 10,300,000 2,473,452,718 407
2 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 2,755,555 2,527,093,498 125
3 DanTDMDanTDM 2,800,000 2,019,182,686 413
4 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 1,225,000 707,514,730 216
5 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 1,985,714 1,175,857,580 113
6 Toys And Little GabyToys And Little Gaby 1,887,500 800,234,488 37
7 The X Factor UKThe X Factor UK 640,000 474,576,107 354
8 Ali-AAli-A 1,171,428 348,264,595 240
9 Toy Trains 4uToy Trains 4u 269,230 367,437,841 261
10 Emily TubeEmily Tube 1,766,666 607,627,537 115
11 Awakening MusicAwakening Music 635,000 252,052,997 41
12 Sing King KaraokeSing King Karaoke 866,250 429,388,769 273
13 SlogoSlogo 1,030,000 472,093,910 522
14 BCC TrollingBCC Trolling 1,166,666 353,882,548 437
15 WOW ENGLISH TVWOW ENGLISH TV 633,333 511,733,900 59