ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 33,600,000 30,092,050,259 1,323 Education 2011
2 PewDiePiePewDiePie 107,000,000 26,382,653,931 4,231 Gaming 2010
3 DanTDMDanTDM 24,000,000 17,359,624,112 3,431 Gaming 2012
4 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 19,800,000 12,335,042,429 782 Film & Animation 2013
5 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 16,000,000 9,031,929,992 2,899 Entertainment 2008
6 Toys And Little GabyToys And Little Gaby 16,600,000 7,391,309,655 329 Entertainment 2012
7 The X Factor UKThe X Factor UK 8,630,000 6,407,330,445 4,719 Entertainment 2007
8 Ali-AAli-A 17,400,000 5,310,714,557 3,526 Gaming 2006
9 SlogoSlogo 9,000,000 4,988,353,248 4,162 Gaming 2013
10 Toy Trains 4uToy Trains 4u 3,560,000 4,919,756,537 3,502 Entertainment 2007
11 Nickelodeon UKNickelodeon UK 4,640,000 4,386,078,335 2,192 Entertainment 2015
12 Sing KingSing King 8,080,000 4,086,306,847 2,427 Music 2012
13 Awakening MusicAwakening Music 10,300,000 3,889,520,069 585 Music 2006
14 GRM DailyGRM Daily 3,410,000 3,837,712,442 9,805 Entertainment 2011
15 Emily TubeEmily Tube 10,900,000 3,824,340,973 744 Entertainment 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Little Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids SongsLittle Baby Bum - Nursery Rhymes & Kids Songs 3,733,333 3,343,561,139 147
2 PewDiePiePewDiePie 10,700,000 2,638,265,393 423
3 DanTDMDanTDM 3,000,000 2,169,953,014 428
4 Peppa Pig - Official ChannelPeppa Pig - Official Channel 2,828,571 1,762,148,918 111
5 Britain's Got TalentBritain's Got Talent 1,333,333 752,660,832 241
6 Toys And Little GabyToys And Little Gaby 2,075,000 923,913,706 41
7 The X Factor UKThe X Factor UK 663,846 492,871,572 363
8 Ali-AAli-A 1,242,857 379,336,754 251
9 SlogoSlogo 1,285,714 712,621,892 594
10 Toy Trains 4uToy Trains 4u 273,846 378,442,810 269
11 Nickelodeon UKNickelodeon UK 928,000 877,215,667 438
12 Sing KingSing King 1,010,000 510,788,355 303
13 Awakening MusicAwakening Music 735,714 277,822,862 41
14 GRM DailyGRM Daily 378,888 426,412,493 1,089
15 Emily TubeEmily Tube 1,816,666 637,390,162 124