ចែករំលែក​លើ
VOD TV Vod Tv
អតិថិជន
206,000
ការមើលវីដេអូ
39,635,006
រាប់វីដេអូ
5235
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

VOD TV ស្ថិតិឆានែល Youtube

VOD TV
អតិថិជន
206,000
ការមើលវីដេអូ
39,635,006
រាប់វីដេអូ
5235
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 79 - $ 476
875
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
3,750
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
4,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
49,448
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
211,920
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
834,194
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
02.11.2020 +56,512 $ 21 - $ 127
25.10.2020 អា +45,656 $ 17 - $ 102
19.10.2020 +231,915 $ 86 - $ 521
10.10.2020 +87,098 $ 32 - $ 195
02.10.2020 សុ +125,547 $ 47 - $ 282
23.09.2020 ពុ +137,213 $ 51 - $ 308
15.09.2020 +150,253 $ 56 - $ 338
05.09.2020 +105,454 $ 39 - $ 237
28.08.2020 សុ +81,679 $ 30 - $ 183
22.08.2020 +111,470 $ 41 - $ 250
14.08.2020 សុ +160,015 $ 60 - $ 360
05.08.2020 ពុ +96,244 $ 36 - $ 216
29.07.2020 ពុ +103,590 $ 38 - $ 233
20.07.2020 +86,194 $ 32 - $ 193