ចែករំលែក​លើ
VOD News Vod News
អតិថិជន
286,000
ការមើលវីដេអូ
62,492,621
រាប់វីដេអូ
8843
ប្រទេស
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2011
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

VOD News ស្ថិតិឆានែល Youtube

VOD News
អតិថិជន
286,000
ការមើលវីដេអូ
62,492,621
រាប់វីដេអូ
8843
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 267 - $ 1.61 ពាន់
0
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
2,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
9,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
300,692
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
713,759
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
2,857,808
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
09.06.2024 អា +128,868 $ 48 - $ 289
06.06.2024 ព្រហ +82,794 $ 31 - $ 186
04.06.2024 +128,349 $ 48 - $ 288
30.05.2024 ព្រហ +146,128 $ 54 - $ 328
25.05.2024 +104,110 $ 39 - $ 234
20.05.2024 +123,510 $ 46 - $ 277
15.05.2024 ពុ +220,353 $ 82 - $ 495
06.05.2024 +137,362 $ 51 - $ 309
30.04.2024 +79,918 $ 29 - $ 179
26.04.2024 សុ +158,912 $ 59 - $ 357
22.04.2024 +127,237 $ 47 - $ 286
18.04.2024 ព្រហ +78,052 $ 29 - $ 175
14.04.2024 អា +148,749 $ 55 - $ 334
10.04.2024 ពុ +219,418 $ 82 - $ 493