ចែករំលែក​លើ
Yearbook Yearbook
អតិថិជន
188,000
ការមើលវីដេអូ
65,830,349
រាប់វីដេអូ
128
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2018
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Yearbook ស្ថិតិឆានែល Youtube

Yearbook
អតិថិជន
188,000
ការមើលវីដេអូ
65,830,349
រាប់វីដេអូ
128
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 2.54 ពាន់ - $ 15.2 ពាន់
3,500
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
15,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
43,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
1,578,696
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
6,765,840
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
19,082,737
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
02.11.2020 +1,804,224 $ 676 - $ 4.06 ពាន់
25.10.2020 អា +1,660,550 $ 622 - $ 3.74 ពាន់
19.10.2020 +1,601,218 $ 600 - $ 3.6 ពាន់
10.10.2020 +3,586,164 $ 1.34 ពាន់ - $ 8.07 ពាន់
02.10.2020 សុ +5,100,146 $ 1.91 ពាន់ - $ 11.5 ពាន់
23.09.2020 ពុ +2,548,218 $ 955 - $ 5.73 ពាន់
15.09.2020 +2,782,217 $ 1.04 ពាន់ - $ 6.26 ពាន់
05.09.2020 +2,450,321 $ 918 - $ 5.51 ពាន់
28.08.2020 សុ +1,355,896 $ 508 - $ 3.05 ពាន់
22.08.2020 +1,703,872 $ 638 - $ 3.83 ពាន់
14.08.2020 សុ +2,111,352 $ 791 - $ 4.75 ពាន់
05.08.2020 ពុ +1,184,733 $ 444 - $ 2.67 ពាន់
29.07.2020 ពុ +1,884,036 $ 706 - $ 4.24 ពាន់
20.07.2020 +1,999,756 $ 749 - $ 4.5 ពាន់