ចែករំលែក​លើ
Your Life Your Life
អតិថិជន
7,665
ការមើលវីដេអូ
573,580
រាប់វីដេអូ
147
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2014
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Your Life ស្ថិតិឆានែល Youtube

Your Life
អតិថិជន
7,665
ការមើលវីដេអូ
573,580
រាប់វីដេអូ
147
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 19 - $ 119
70
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
300
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
900
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
12,397
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
53,130
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
159,390
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
27.02.2018 +1,771 $ 0 - $ 3
26.02.2018 +1,095 $ 0 - $ 2
24.02.2018 +1,247 $ 0 - $ 2
23.02.2018 សុ +2,362 $ 0 - $ 5
21.02.2018 ពុ +1,336 $ 0 - $ 3
19.02.2018 +2,763 $ 1 - $ 6
16.02.2018 សុ +2,797 $ 1 - $ 6
13.02.2018 +1,300 $ 0 - $ 2
11.02.2018 អា +1,620 $ 0 - $ 3
09.02.2018 សុ +1,966 $ 0 - $ 4
07.02.2018 ពុ +1,699 $ 0 - $ 3
06.02.2018 +1,204 $ 0 - $ 2
04.02.2018 អា +1,343 $ 0 - $ 3
02.02.2018 សុ +1,936 $ 0 - $ 4