ចែករំលែក​លើ
Bares für Rares Bares Für Rares
អតិថិជន
455,000
ការមើលវីដេអូ
155,723,697
រាប់វីដេអូ
728
ប្រភេទ
Youtuber តាំងពីពេលនោះមក
2006
ចែករំលែកវាប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត

Bares für Rares ស្ថិតិឆានែល Youtube

Bares für Rares
អតិថិជន
455,000
ការមើលវីដេអូ
155,723,697
រាប់វីដេអូ
728
ប្រាក់ចំណូលដែលបានប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងមក
$ 376 - $ 2.26 ពាន់
778
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
អតិថិជន
3,334
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
6,000
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
234,057
ថ្ងៃចុងក្រោយ 7
ការមើលវីដេអូ
1,003,100
ថ្ងៃចុងក្រោយ 30
12,176,430
ថ្ងៃចុងក្រោយ 90
កាលបរិច្ឆេទ ការមើលវីដេអូ ប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន
10.11.2020 +300,930 $ 112 - $ 677
01.11.2020 អា +402,117 $ 150 - $ 904
30.10.2020 សុ +300,603 $ 112 - $ 676
29.10.2020 ព្រហ +249,375 $ 93 - $ 561
28.10.2020 ពុ +583,509 $ 218 - $ 1.31 ពាន់
26.10.2020 +277,383 $ 104 - $ 624
25.10.2020 អា +284,853 $ 106 - $ 640
24.10.2020 +367,115 $ 137 - $ 826
22.10.2020 ព្រហ +303,673 $ 113 - $ 683
21.10.2020 ពុ +193,965 $ 72 - $ 436
20.10.2020 +231,196 $ 86 - $ 520
19.10.2020 +229,979 $ 86 - $ 517
18.10.2020 អា +286,561 $ 107 - $ 644
17.10.2020 +193,185 $ 72 - $ 434